Zasady i warunki

Zastrzeżenie prawne: International Drivers Association nie jest w żaden sposób powiązane z American Automobile Association, Inc (AAA) ani nie jest jej przedstawicielem i nie rości sobie prawa do bycia agencją rządową. Kupujesz dokument tłumaczeniowy, który nie zastępuje prawa jazdy.

Przegląd

Ta strona internetowa https://internationaldriversassociation.com jest obsługiwany przez International Drivers Association Ltd. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do International Drivers Association. Oferujemy tę witrynę internetową, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w tej witrynie, Tobie, użytkownikowi („Ty”, „Ty” i „klient”), pod warunkiem akceptacji przez Ciebie wszystkich podanych warunków, zasad i zawiadomień Tutaj.


Odwiedzając lub korzystając z naszej strony/usług, angażujesz się w naszą "Usługę" i wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki użytkowania", "Warunki"), w tym dodatkowych warunków i zasad, do których odwołują się niniejsze warunki i/lub które są dostępne poprzez hiperłącze. Wszelka komunikacja, taka jak faktury, przypomnienia i potwierdzenia pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Kierowców a klientem będzie odbywać się drogą elektroniczną. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony internetowej, w tym bez ograniczeń do użytkowników będących przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub dostarczycielami treści.


Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed wejściem na naszą stronę internetową lub rozpoczęciem korzystania z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejszy Regulamin zostanie uznany za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszego Regulaminu.


Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są przeznaczone do udzielania porad prawnych. Podstawowa funkcja tej strony internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny i nic w jej ramach nie powinno być interpretowane jako doradztwo prawne. Przed wykorzystaniem lub zastosowaniem jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie internetowej należy zasięgnąć porady adwokata w swoim stanie. Niniejszym informujemy, że użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie swoje działania, a International Drivers Association nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji, zapewnień, dorozumianych ani innych, ponieważ odnosi się to do informacji i materiałów zawartych w niniejszym dokumencie.


Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które zostaną dodane do obecnej strony internetowej, również podlegają niniejszym Warunkom. Z aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Kwalifikowalność

Korzystając z naszych usług, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat oraz że wydane przez rząd prawo jazdy jest ważne przez co najmniej 1 miesiąc i nie zostało cofnięte, anulowane lub zawieszone. Przysięgają Państwo przestrzegać wszystkich lokalnych i międzynarodowych przepisów ruchu drogowego wymaganych przez prawo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie może prowadzić pojazdu bez posiadania ważnego, wydanego przez rząd prawa jazdy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy dokument dostarczony mu przez International Drivers Association jest jedynie tłumaczeniem prawa jazdy wydanego przez rząd. Przyjmujesz do wiadomości, że Międzynarodowy Dokument Tłumaczenia Prawa Jazdy wydany przez International Drivers Association nie jest dokumentem samodzielnym i nie może być używany samodzielnie; musi mu towarzyszyć Twoje rodzime prawo jazdy wydane przez rząd. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, nie reprodukować, nie sprzedawać ani nie odsprzedawać żadnej części naszej strony internetowej ani przetłumaczonego dokumentu bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Dopuszczalne użycie

Zgadzasz się korzystać z naszej witryny internetowej wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w sposób, który nie narusza praw, nie ogranicza ani nie utrudnia nikomu korzystania z witryny i czerpania z niej przyjemności. Zabronione zachowanie obejmuje nękanie lub powodowanie niepokoju lub niedogodności dla innych użytkowników naszej witryny. Nie wolno używać naszej witryny internetowej do wysyłania niezamówionych komunikatów handlowych. Nie wolno wykorzystywać treści znajdujących się na naszej stronie internetowej do jakichkolwiek celów marketingowych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Warunki ogólne

Niniejszy Regulamin oraz nasza Polityka prywatności zawierają całą umowę pomiędzy użytkownikiem a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Kierowców dotyczącą korzystania z witryny internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowców i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, w jakiejkolwiek formie, pomiędzy użytkownikiem a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Kierowców. Żadne inne warunki nie mają zastosowania. Zgadzasz się nie wprowadzać do lub za pośrednictwem tej strony internetowej żadnych informacji, treści lub materiałów, które mogą być nielegalne lub szkodliwe dla innych. Między innymi, zgadzasz się nie włączać, świadomie lub w inny sposób, żadnych błędów lub usterek w materiałach lub informacjach, które mogą, między innymi, być zniesławieniem, oszczerstwem, zniesławieniem lub obscenicznością, lub promować nienawiść lub w inny sposób prowadzić do przestępstwa lub odpowiedzialności cywilnej ze strony jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.


Korzystanie z witryny International Drivers Association jest ograniczone do użytku osobistego. Nie wolno wykorzystywać Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowców do żadnych innych celów. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie.

Dokładność, kompletność i terminowość informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub aktualnymi źródłami informacji. Każde poleganie na materiałach w tej witrynie odbywa się na własne ryzyko.


Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i służą jedynie jako źródło informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

Konto

Aby móc korzystać i mieć dostęp do Serwisu, Użytkownik musi utworzyć Konto w sposób opisany w Serwisie. Z chwilą rejestracji Użytkownik będzie zobowiązany do podania swoich danych Wierzytelności w sposób opisany w Serwisie. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych osobowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z Serwisu i dostęp do niego za pomocą swojego Konta. Gdy tylko Użytkownik wie lub ma powody przypuszczać, że jego Konto i/lub dane uwierzytelniające dostały się/otrafiły w ręce nieupoważnionych osób trzecich/stron, musi on niezwłocznie poinformować o tym International Drivers Association, niezależnie od swoich własnych zobowiązań do samodzielnego podjęcia natychmiastowych skutecznych działań, takich jak zmiana hasła do swojego Konta.


W przypadku, gdy Użytkownik kwalifikuje się jako podmiot prawny, Użytkownik gwarantuje, że jest prawnie upoważniony do reprezentowania tej osoby prawnej.


International Drivers Association nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieuprawnionego dostępu lub korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub osoby trzecie.

Warunki świadczenia usług

Nasze Usługi są dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych Usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Wszystkie opisy produktów lub ceny usług mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia dowolnej usługi w dowolnym momencie. Każda oferta na jakąkolwiek usługę złożoną na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.


Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione. Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców w tej chwili przyznaje Użytkownikowi niewyłączne, nieprzenoszalne, ograniczone prawo do dostępu i korzystania z Usługi, na warunkach określonych w niniejszych Warunkach i na czas obowiązywania Umowy.

Ceny i płatności

 • Ceny i szczegóły płatności są określone na stronie internetowej i / lub w Usłudze. Ceny są wyświetlane w walucie podanej na stronie internetowej i / lub w Usłudze i nie zawierają podatku VAT, ceł importowych i innych podatków, ceł i opłat nakładanych przez rząd.
 • Płatności można dokonać kartą kredytową i / lub zgodnie z opisem na stronie internetowej i / lub w Usłudze.
 • Użytkownik gwarantuje, że informacje podane podczas korzystania z Usługi, w tym między innymi szczegóły dotyczące płatności, są kompletne, poprawne, zgodne z prawdą i aktualne.
 • Użytkownik musi niezwłocznie poinformować International Drivers Association o wszelkich nieścisłościach w przedstawionej ofercie lub opisanych szczegółach płatności, w tym o cenie. Użytkownik nie może pociągać Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowców do jakiejkolwiek propozycji Usługi, jeśli w uzasadniony sposób powinien wiedzieć, że ta oferta i / lub cena są / są oczywistym błędem lub oczywistym błędem na piśmie.
 • Wszystkim naszym klientom zapewniamy 100% gwarancję zwrotu pieniędzy i wysyłkę międzynarodową.
 • W okresie obowiązywania wskazanym w ofercie Usługi ceny Usługi Bezpłatnej i Usługi Płatnej nie będą podwyższane, z wyjątkiem zmian cen w taryfach VAT.
 • Wszystkie płatności dokonane na rzecz International Drivers Association nie podlegają zwrotowi, jeśli witryna nie jest odrzucana i / lub odrzucana przez platformę dostawcy.
 • Użytkownik zapłaci kwoty zgodnie z warunkami płatności określonymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców.
 • Jeśli Użytkownik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, International Drivers Association jest (również) uprawnione do usunięcia i / lub zawieszenia strony internetowej z Platformy Wydawcy bez powiadomienia i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika.

Dokładność rozliczeń i informacji o rachunku

Zgadzasz się podawać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszej witrynie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ich ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Korzystanie z treści

International Drivers Association prowadzi tę Witrynę dla użytku osobistego, informacji, edukacji i komunikacji. Treści i materiały zawarte w International Drivers Association są chronione prawem autorskim zarówno na mocy prawa amerykańskiego, jak i międzynarodowego. Udzielamy zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji) na stronie https://internationaldriversassociation.com wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego wglądu. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu prawnego, a na mocy tej licencji nie można rozpowszechniać, modyfikować lub kopiować materiałów, używać ich do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do jakiegokolwiek publicznego wyświetlania, usuwać z materiałów wszelkich praw autorskich lub innych prawnie zastrzeżonych zapisów, przesyłać, ponownie wykorzystywać, umieszczać lub wykorzystywać zawartości Strony do celów publicznych lub komercyjnych, w tym tekstu, obrazów, dźwięku i obrazu bez wyraźnej pisemnej zgody Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowców. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlega również wszelkim obowiązującym przepisom prawa.

Procedury zawiadamiania i wycofywania

Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek treści lub materiały znajdujące się na lub w witrynie International Drivers Association naruszają jego prawa autorskie, może zażądać usunięcia takich treści lub materiałów (lub dostępu do nich) z naszej witryny, kontaktując się z International Drivers Association i podając następujące informacje:


 • Identyfikacja materiału, który Twoim zdaniem stanowi naruszenie i jego lokalizacja
 • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone. Proszę opisać i podać szczegóły utworu, a tam gdzie to możliwe, dostarczyć kopię lub lokalizację autoryzowanej wersji utworu.
 • Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail

Okres przechowywania danych osobowych

O ile w niniejszej informacji o ochronie prywatności nie określono inaczej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców przechowuje Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to przez nas wymagane:


 • Aby zapewnić Ci usługi, o które prosiłeś;
 • Aby zachować zgodność z innymi przepisami prawa, w tym przez okres wymagany przez nasze organy podatkowe;
 • Aby wesprzeć roszczenie lub obronę w sądzie.

Narzędzia fakultatywne

Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie sprawujemy kontroli ani nie mamy żadnego wpływu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi osób trzecich.


Każde użycie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem tej witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według własnego uznania i powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich zewnętrznych dostawców.


Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszemu Regulaminowi.

Strony internetowe osób trzecich

W naszej witrynie możesz znaleźć reklamy lub inne treści zawierające łącza do witryn i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie kontrolujemy treści ani linków pojawiających się w tych witrynach i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane w witrynach, do których prowadzą linki lub z naszej witryny. Ponadto te witryny lub usługi stron trzecich, w tym ich treść i łącza, mogą podlegać ciągłym zmianom. Przeglądanie i interakcja w dowolnej innej witrynie internetowej, w tym w witrynach zawierających łącze do naszej witryny, podlega warunkom i zasadom obowiązującym w tej witrynie. International Drivers Association nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej ze sposobem, w jaki osoby trzecie gromadzą, przechowują, wykorzystują lub ujawniają Twoje dane osobowe. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić jedną z tych witryn, powinieneś zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w tych konkretnych witrynach.

Komentarze użytkowników, opinie i inne zgłoszenia

Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone zgłoszenia lub bez naszej prośby, prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze” ), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani: do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy, do zapłaty odszkodowania za jakiekolwiek komentarze lub do odpowiadania na jakiekolwiek komentarze. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejsze Warunki . Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obelżywych lub obscenicznych, ani żadnych wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

Błędy, nieścisłości i pominięcia

Czasami na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za produkty i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej jest niedokładna w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.


Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze ani na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Zabronione zastosowania

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem lub uczestniczenia w nich; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne rozporządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, farmacji, pretekstu, pająka, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócanie lub obchodzenie zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

Wyłączenie gwarancji; ograniczenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.


Informacje na tej stronie są dostarczane "tak jak są" i bez żadnych gwarancji ani warunków, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych.


Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.


Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub brak możliwości korzystania z usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.


W żadnym wypadku International Drivers Association, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty odtworzenia lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialność cywilna lub inna, wynikająca z korzystania przez użytkownika z usługi lub produktów nabytych za jej pośrednictwem, lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym, ale nie wyłącznie, z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakichkolwiek treściach, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonych, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić International Drivers Association oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, wniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków lub dokumentów do nich dołączonych przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

Rozdzielność

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków i Warunki takiego ustalenia nie mają wpływu na ważność i wykonalność pozostałych pozostałych postanowień. Zgadzasz się, że niezależnie od jakichkolwiek ustaw lub przepisów stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z lub związane z korzystaniem z Witryny lub Warunków muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od takiego roszczenia lub podstawy powództwa powstał albo zostanie przedawniony na zawsze.

Całość porozumienia

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.


Niniejsze Warunki i wszelkie zasady lub zasady działania zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość porozumienia i porozumienia między użytkownikiem a nami oraz regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub współczesne umowy, komunikaty i propozycje, niezależnie od tego, czy ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, ale nie ograniczając się do, wszelkich wcześniejszych wersji Regulaminu).


Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków nie mogą być interpretowane wbrew woli sporządzającego.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i zgodnie z nim będą interpretowane, bez wpływu na jakiekolwiek zasady kolizyjne prawa. Zgadzasz się, że wszelkie spory, różnice, kontrowersje lub roszczenia pomiędzy nami lub którymkolwiek z nas przeciwko drugiej osobie lub pracownikom, agentom, zleceniodawcom, członkom zarządu, dyrektorom, następcom, cesjonariuszom lub podmiotom stowarzyszonym drugiej strony, wynikające z, odnoszące się do, lub mający jakikolwiek związek z niniejszymi warunkami, niniejszą witryną, jakimkolwiek korzystaniem z tej witryny oraz wszelkimi transakcjami przeprowadzanymi na niej lub z niej (czy to umownymi, czy pozaumownymi, umownymi lub deliktowymi, zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem lub w inny sposób oraz czy istniejące wcześniej, teraźniejszość lub przyszłość), w tym wszelkie kwestie dotyczące negocjacji, utworzenia, istnienia, ważności, wykonania, skutków, interpretacji, naruszenia, uchwały lub unieważnienia, a ponadto dotyczące stosowania lub zakresu niniejszej klauzuli, będą rozpatrywane wyłącznie przed sądem właściwym właściwą jurysdykcję w Stanach Zjednoczonych.

Zmiany Regulaminu

Z najnowszą wersją Warunków możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub Usługi lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach oznacza akceptację tych zmian.

Skontaktuj się z nami

+1-877-533-2804

hello@internationaldriversassociation.com

Toptravel PTE. LTD.12 EU TONG SEN STREET #08-169THE CENTRAL SINGAPORE 059819

Być na bieżąco

Powrót do góry